Regulamin korzystania z systemu tras biegowych BeskidyRun
udostępnij
 • 1. Postanowienia ogólne, zasady korzystania ze ścieżek
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze szlaków turystycznych biegowych i pieszych „Beskidy Run”, zwanych dalej „ścieżkami”.
 2. Aktywności, których uprawnianie przez osoby korzystające ze ścieżek (zwanymi dalej „Korzystającymi”) jest dozwolone na poszczególnych ścieżkach, oznaczone są na tablicach informacyjnych ścieżek w formie piktogramów.
 3. Administratorem ścieżek jest Stowarzyszenie „Region Beskidy” (zwane dalej „Administratorem”), kontakt: ulica Widok 18/1-3, 34-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 488 89 20, adres e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl
 4. Podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności burz i silnych wiatrów) Korzystający nie powinni dla własnego bezpieczeństwa wchodzić na teren ścieżek, bądź też powinni bezzwłocznie opuścić ich teren. W trakcie pobytu na ścieżkach, w momencie dużej wilgotności powietrza, opadów deszczu bądź śniegu, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ ścieżki, w tym elementy konstrukcji drewnianej, mogą być śliskie.
 5. Korzystający zobowiązani są do poruszania się tylko po wyznaczonych oraz czynnych ścieżkach. Ścieżki wyznaczone są naturalnymi granicami takimi, jak: linia ścieżki, linia lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, znakami organizacyjnymi i innymi.
 6. Osoby niepełnoletnie (dzieci do 7 lat) ze ścieżek mogą korzystać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 7. Oznakowanie ścieżek powinno być bezwzględnie respektowane przez wszystkich Korzystających.
 8. Należy pamiętać, że na ścieżce mogą pojawiać się przeszkody powstałe w sposób naturalny, jak np. złomy, wywroty, leżące gałęzie, wystające korzenie. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi, uszkodzenia infrastruktury, jak również wszelkie pozostałe uwagi i nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo należy zgłosić do Administratora.
 9. Ścieżki mogą być czasowo zamknięte z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa Korzystających lub w innych uzasadnionych przypadkach. Może to być spowodowane m.in. prowadzonymi pracami z zakresu gospodarki leśnej lub wystąpieniem sił wyższych. O zamknięciu ścieżek każdorazowo decyduje Administrator ścieżek lub właściwa jednostka Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo: Bielsko, Węgierska Górka, Ujsoły, Wisła, Ustroń, Andrychów, Jeleśnia (dalej Nadleśnictwa lub osobno Nadleśnictwo).

UWAGA:

 1. Ścieżki przebiegają po drogach wewnątrzzakładowych Lasów Państwowych Nadleśnictw: Bielsko, Węgierska Górka, Ujsoły, Wisła, Ustroń, Andrychów, Jeleśnia. Po ww. drogach odbywa się ruch pojazdów mechanicznych służby leśnej i osób wykonujących prace gospodarcze w lasach oraz prowadzony jest wywóz drewna, co wymaga od Korzystających zachowania szczególnej ostrożności.
 2. Ścieżki częściowo przebiegają lub mogą przebiegać także po szlakach turystycznych PTTK oraz innych szlakach turystycznych, pieszych, rowerowych, organizowanych przez podmioty trzecie, służące celom turystyki dla ogółu społeczeństwa.
 • 2. Obowiązki Korzystających
 1. Korzystający ze ścieżek zobowiązani są do poszanowania przyrody, zachowania ciszy i pozostawienie po sobie porządku.
 2. Bezwzględnie zabrania się: niszczenia drzew, krzewów, oraz innych roślin, jazdy wszelkimi pojazdami mechanicznymi, wyrzucania odpadów, rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie ścieżek, zakłócania spokoju, chwytania i płoszenia zwierząt, puszczania zwierząt domowych luzem, korzystania ze ścieżek w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, samodzielnego ustawiania przeszkód na terenie ścieżek.
 3. Użytkownicy ścieżek (Korzystający) zobowiązani są w szczególności do:

– przestrzegania niniejszego Regulaminu,

– zachowania czystości oraz ciszy na ich terenie oraz terenie przyległym,

– zachowania szczególnej ostrożności w miejscach przecinania się ścieżek z innymi ścieżkami, drogami,

– poruszania się z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu ścieżek, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu,

– pomocy osobie, która uległa wypadkowi i powiadomienia odpowiednich służb,

– przestrzegania i stosowania się do: ustawy o lasach, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów o ochronie przyrody.

 • 3. Grupy zorganizowane/imprezy/zawody
 1. W przypadku grup zorganizowanych osoba odpowiedzialna za grupę (organizator) przebywa z uczestnikami cały czas. Organizator zobowiązany jest do zapoznania uczestników z niniejszym Regulaminem, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników. Opiekunowie grup są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych.
 2. Wszelkiego rodzaju imprezy/zawody mogą odbywać się na terenie ścieżek jedynie na mocy uprzedniego, indywidualnego uzgodnienia z właściwym Nadleśnictwem tj. Bielsko, Węgierska Górka, Ujsoły, Wisła, Ustroń, Andrychów, Jeleśnia.
 3. Podczas trwania imprez/zawodów ścieżki mogą być w całości lub części niedostępne dla innych osób.
 • 4. Odpowiedzialność
 1. Korzystanie ze ścieżek odbywa się na własną, wyłączną odpowiedzialność i ryzyko osób z nich korzystających.
 2. Administrator ścieżek oraz Nadleśnictwa nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia, mogące mieć miejsce na terenie ścieżek, w tym w szczególności nie odpowiadają za stan techniczny udostępnionych ścieżek, nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami, w szczególności za ukąszenia, za wszelkie wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa jak i ogólnych zasad bezpieczeństwa etc.
 3. Administrator oraz Nadleśnictwa nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, które nie powstały z ich wyłącznej winy.
 4. Osoba poszkodowana może dochodzić odszkodowania od osoby, która wyrządziła szkodę lub jej prawnych opiekunów, natomiast zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora i Nadleśnictw.
 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Regulamin ogłasza się przez wywieszenie w ogólnie dostępnych miejscach na terenie Marki Turystycznej Beskidy (tablice startowe) oraz na stronie internetowej www.beskidy-run.travel. Korzystanie ze ścieżek jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego pełną akceptacją.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Aktualności
Bieganie w okresie zimowym wymaga specjalnych przygotowań, aby czerpać radość z aktywności fizycznej pomimo niskich temperatur. Oto kilka wskazówek, jak bezpiecznie i skutecznie biegać w zimie:
Bieganie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Biegamy dla zdrowia i dobrego samopoczucia, by odprężyć się od stresu, szczególnie tego związanego z pracą, by pobyć blisko natury, zrelaksować ciało i umysł, ale także po to, by sprawdzić swoje siły i możliwości w przyjacielskiej, sportowej rywalizacji. Górskie tereny Beskidów doskonale nadają się do tego typu rekreacji. Zatem biegiem w Beskidy!
Drodzy Biegacze Beskidy Run Challenge! Z ogromną radością i dumą chcemy ogłosić oficjalne wyniki Beskidy Run Challenge! To był niezwykły sezon, pełen pasji, determinacji i niezapomnianych biegowych chwil. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym wyjątkowym wyzwaniu!